Doel: 

“Verbinding, hulp bij opvoeding” gaat zorgvuldig om met privacy en waarborgt cliënt gegevens.

Privacy:
Verbinding gebruikt persoonsgegevens van cliënten, voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. ‘Bijzondere persoonsgegevens’ heeft Verbinding alleen indien van toepassing nodig, en met uw toestemming. U kunt uw toestemming ook weer intrekken.
Verbinding registreert contactmomenten, en bewaart dossierstukken. Verbinding heeft een tablet en een computer, die met wachtwoorden zijn beveiligd. Verbinding heeft een afsluitbare dossierkast.

Delen van gegevens:
Verbinding kan uw gegevens met uw toestemming delen met andere zorgverleners, voor begeleidingsdoeleinden. Gegevensoverdracht gebeurt veilig. Verbinding mailt via een hosting bedrijf met een standaard beveiligingsnivo.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U mag ten allen tijden uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen. Stuur uw vraag naar

Bewaren van gegevens:
Als Verbinding rechtstreeks zorg levert aan de cliënt, worden de gegevens 15 jaar bewaard, zoals de Jeugdwet voorschrijft.
Wordt Verbinding ingehuurd door een andere zorgaanbieder, dan worden bij het afsluiten van de hulp, alle gegevens verwijderd, zowel op papier als digitaal. Bij de hoofd zorgaanbieder worden de gegevens bewaard volgens de Jeugdwet.

Geheimhouding:
Verbinding verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie rondom cliënten.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, Verbinding gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Verbinding ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verbinding niet gehouden tot schade vergoeding of schadeloos stelling en is de weder partij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
Bespreken van een casus kan in het kader van supervisie of intervisie. Dit gebeurt altijd anoniem.

Cookies: de website maakt geen gebruik van cookies.

Klachten:
Als u een klacht hebt, kunt u die bespreken met de pedagoog, bel 06- 17 44 99 58, of . Mocht u daarna een klacht wilt indienen, kan dat bij www.klachtenportaalzorg.nl

Mocht u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Verbinding, tel nr 06-17 44 99 58 of

Meldcode Kindermishandeling
Verbinding hulp bij opvoeding houdt zich aan de bepalingen uit de Meldcode Kindermishandeling. Daarin staat dat professionals verplicht zijn om ernstige kindermishandeling te melden. Verbinding zal in dat geval de ouders inlichten.
De meldcode Huislijk geweld en kindermishandeling is op te vragen bij of via de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

 

 

 

 

 

 

06 1744 9958
E-mail:

Verbinding hulp bij opvoeding
werkt in de regio
Leeuwarden, Dokkum, Drachten

Privacyreglement

Aangesloten bij AIT
Kvk nr 70679991
SKJ nr (tevens AIT nr) 110002533
KIWA Keurmerk 14378 

SKJ logo wit